Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden er fouten gemaakt. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, kunt u de volgende stappen doorlopen.

1. De groepsleerkracht van uw kind is altijd het eerste aanspreekpunt. Zij neemt u en uw kind serieus en probeert om samen met jullie de beste oplossing te vinden. 

2. Mocht dit niet lukken of heeft u het idee dat u uw klacht niet met de groepsleerkracht kunt bespreken, dan kunt u de kwestie bespreken met de directeur (schoolcontactpersoon vanuit het team).

3. Het kan voorkomen dat u er in voorgaande stappen (groepsleerkracht, directeur) niet uit bent gekomen.  U kunt dan de schoolcontactpersoon vanuit de oudergeleding raadplegen; deze is door de school gevraagd om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld.

De schoolcontactpersoon van onze school is Aya Dürst Britt (ayajddurstbritt@gmail.com); mama van Djanna.

Elke ouder en elk kind kan een beroep op haar doen. Zij is er voor problemen van welke aard dan ook. Problemen waar u of uw kind niet met iedereen of met de groepsleerkracht over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. 

In overleg met de schoolcontactpersoon wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. 

4. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon (zie punt 6).

5. Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat dan kunt u uw klacht, schriftelijk en ondertekend, melden bij Stichting Proo, dhr. B. Redder (voorzitter College van Bestuur), Postbus 1194, 3840 BD, Harderwijk. tel. 0341-466370, b.redder@stichtingproo.nl.

N.B.: Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. 

Klachten met betrekking tot lichamelijke of seksuele intimidatie die zich binnen de school zouden voordoen mogen noch door groepsleerkrachten, noch door directie worden afgehandeld. Wij zijn wettelijk verplicht, zodra wij een klacht krijgen die seksuele intimidatie ten opzichte van minderjarigen betreft of zelfs een redelijk vermoeden daarvan, het bevoegd gezag daarvan in kennis te stellen. Het bevoegd gezag op haar beurt moet aangifte doen. Mocht u dergelijke zaken in vertrouwen willen melden, dan verwijzen wij u naar de eerder genoemde contactpersonen.

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111. 

Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, kunt u contact opnemen met: 

-       Advies- en meldpunt Kindermishandeling, tel. 0900-1231230. 

-       Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon: tel. 0800-0432 (gratis). 

De inspectie van het onderwijs kunt u bereiken via de website www.onderwijsinspectie.nl. 

6. Indien uw klacht naar uw mening niet afdoende behandeld is binnen de school en ook niet binnen de stichting, dan kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon en, indien nodig, met de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Ons bestuur heeft Eva Meter van de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, aangesteld als externe vertrouwenspersoon, tel.06 22 95 41 28. Email: evameter@gmail.com Geef, als u haar belt of mailt, aan dat u een beroep op haar doet in haar rol als vertrouwenspersoon voor de Stichting Proo Noord-Veluwe.

De klachtenregeling van ons bestuur en het reglement van de landelijke klachtencommissie zijn te verkrijgen bij de directie, de schoolcontactpersoon en het bestuurskantoor: mail@stichtingproo.nl

7. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de landelijke klachtencommissie (LKC). De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.