School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

Ondersteuning en faciliteiten

De keuze voor een jenaplanschool maken veel ouders bewust. Een keuze die goed past bij wat de Wet op Passend onderwijs voorschrijft. Alle scholen hebben namelijk vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht en moeten passend onderwijs bieden. Precies datgene wat de jenaplanscholen altijd al doen.

Elk mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. 

Als je uitgaat van het unieke van ieder mens dan weet je ook dat er enorme verschillen in ontwikkeling zijn. Wij omarmen die verschillen, het is ons uitgangspunt. We benoemen ze met de kinderen, leren ze er mee om te gaan en ze te waarderen bij zichzelf en bij de ander. Daarom leren we kinderen hun gevoelens en gedachten om te zetten in woorden. We geven veel ruimte voor gesprek en bieden kinderen veel manieren aan om hun woorden ook om te kunnen zetten in bijvoorbeeld poëzie, een brief, een verhaal, tekening, lied, kunstwerk of spel.

In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling
van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak met hem.

Omdat we uitgaan van verschillen weten we ook dat het aanbod verschillend kan, mag en moet zijn. En als het aanbod anders mag zijn, zal dat ook gelden voor de opbrengsten. 
Niet elk kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo. We vergelijken het kind daarom graag met zichzelf, niet met de ander. De eigen groei is uitgangspunt. En omdat het over eigen groei gaat, mogen kinderen ook meepraten over die groei. Vanaf groep 5 zijn veelal ook de kinderen aanwezig tijdens de gespreksmomenten. Samen met hun ouder(s) en de groepsleerkracht bepalen zij waar voor de volgende periode de aandachtspunten gaan liggen.

In de school vindt overwegend heterogene groepering van
kinderen plaats, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.

Ieder kind heeft een eigen manier van ontwikkelen. Daarom werken wij met tweejarige stamgroepen. In de stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. Ze kunnen elkaar helpen, van elkaar leren, verschillend zijn en vooral zichzelf zijn, want er is geen gemiddelde te bepalen in een heterogene groep. Afwijken van een norm is daarmee niet mogelijk. Wat wij stimuleren is het helpen van en uitleggen aan elkaar. Daarmee leer je open te staan voor vragen van anderen, maar verwerk je ook zelf de lesstof: geen betere oefening dan wat je geleerd hebt nog eens uitleggen aan een ander.

In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.


Op onze jenaplanschool leer je natuurlijk lezen, taal en rekenen. Maar het doel is om met die vaardigheden de wereld te verkennen. Daar staan we middenin. Wat er om ons heen gebeurt komt mee de school in en dat verwerken we. Daar praten we over, daar passen we dagelijks ons onderwijs op aan. Treedt plotseling de koningin af dan praten en leren we daarover. We leren hoe we een formele brief schrijven, hoe die gepost moet worden. We weten wanneer we het goed hebben gedaan, want dan komt er op koninklijk papier een prachtig antwoord.
 Op deze manier houden we het onderwijs levendig. We leren kinderen vragen stellen, nieuwsgierig te zijn en te blijven. Hoe meer vragen, hoe meer onderzoek, hoe meer antwoorden. En ieder doet dat op eigen niveau. En dat niveau laten we groeien.

Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.

Op onze school is plaats voor heel veel kinderen. Dat kan omdat wij altijd kijken naar het hele kind: niet alleen naar zijn beperking. We kijken wat een kind nodig heeft en proberen dat te regelen. Soms kan dat niet in de stamgroep en is er een specialist nodig die het kind met ondersteunt en een stapje verder helpt. Met die extra hulp buiten de stamgroep, liefst erbinnen, kan het kind verder prima in de stamgroep functioneren. Voor sommige kinderen krijgen wij extra geld vanuit ons bestuur. Daarmee betalen wij die extra hulp of middelen. Soms heel specifiek voor één kind, maar meestal profiteren er heel wat andere kinderen van mee.

Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert.

Passend onderwijs: het lijkt iets nieuws, iets moeilijks. Maar eigenlijk is het gewoon goed jenaplanonderwijs. Onderwijs dat kijkt naar wat op dat moment nodig is, passend is. Niet uitgaand van een standaard aanbod, maar uitgaand van verschillen. Uit respect voor ieders unieke en onvervangbare waarde!

Specifieke ondersteuning en faciliteiten binnen onze school:

- Onze interne begeleider is goed bereikbaar en veel aanwezig binnen de school. Ouders zien dit als een meerwaarde omdat de drempel erg laag is om contact te zoeken. Onze interne begeleider heeft veel kennis van zaken (specialisatie dyslexie; meer- en hoogbegaafdheid; Master SEN gecertificeerd).

- Drie ochtenden per week is er een vaste groepsondersteuner in school aanwezig. Zij ondersteunt en begeleidt verschillende kinderen in de ruimste zin van het woord.

- Op ons schoolterrein is een unit waar u direct terecht kunt voor specialistisch onderzoek en begeleiding. KBC Dyslexie verzorgt onderzoek en begeleiding als het gaat om lees- en spellingsproblemen. Speltherapie De Wenskaart verzorgt onderzoek en begeleiding als het gaat om sociaal – emotionele problematiek.

- Binnen onze school is een Kangoeroegroep aanwezig. In de Kangoeroegroep verzorgen wij onderwijs aan kinderen voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroegroep wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Onze school kiest bewust niet voor een geheel eigen groep. Het kind blijft voor het grootste deel in de eigen stamgroep en in de eigen leefomgeving. Het kind beleeft dezelfde dingen als vriendjes en vriendinnetjes en neemt juist deel aan groepsvormende activiteiten in de stamgroep (denk aan de kring, sport, spel, muzikale en creatieve vorming). Immers, meer- en hoogbegaafd ben je altijd en niet alleen in de Kangoeroegroep. In de Kangoeroegroep krijgt het kind extra uitdaging aangeboden en heeft het contact met gelijkgestemden. Naast het werken aan opdrachten op een hoog cognitief niveau ligt de nadruk ook op pedagogisch vlak. Belangrijke leerpunten zijn: kunnen samenwerken en afstemmen met anderen, plannen en organiseren, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid. 

Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe
Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht. 
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met 2 hoogbegaafdenklassen, op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen uit groep 4 t/m 6 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas. 
In het schooljaar 2018/2019 zal er op de Arendshorst in Ermelo één hoogbegaafdenklas zijn voor leerlingen uit groep 4 t/m 6. Deze klas krijgt les op de maandag en dinsdag. 
Op de Hoge Weerd in Epe zullen er in het schooljaar 2018/2019 twee klassen zijn, te weten een groep 4/5 op de maandag en dinsdag en een groep 6/7/8 op de donderdag en vrijdag. 
Binnen de hoogbegaafdenklassen krijgen de leerlingen 2 dagen in de week een passend onderwijsprogramma aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. Uniek aan deze aanpak is dat de kinderen vanuit het top-down thinking (denken vanuit het grote geheel) en deep level learning (meer de diepte in) begeleid worden in een rijke leeromgeving die is afgestemd op hun intelligentie en interesses. Binnen deze klas krijgen de kinderen de vrijheid om de grenzen van hun mogelijkheden te ontdekken en te leren om deze optimaal te benutten. In de hoogbegaafdenklassen wordt met ontwikkelingsgelijken gewerkt aan projecten, waarin mindset en executieve vaardigheden een centrale plaats innemen. 
Binnen Stichting Proo zijn vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassenoperationeel. Deze zijn gevestigd op De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige kinderen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiplusklasleerkracht. Eén keer per maand ontmoeten kinderen elkaar fysiek op De Schakel. Via (m.fiks@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen.
Naast de start van de hoogbegaafdenklassen besteedt het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde kinderen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklassen, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen te optimaliseren. 

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) zullen alle teams geschoold worden en zal er op alle scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kunnen worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde kinderen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde kinderen.
Tevens zal het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe de komende jaren nauwer gaan samenwerken met de RSG Epe en de RSG Harderwijk, zodat er voor deze kinderen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden. 

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/ of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.