Verlof

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kunt u alleen krijgen, als u wegens de specifieke aard van uw beroep niet in staat bent om één keer per jaar met uw kind(eren) tijdens de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan.

Het vakantieverlof mag niet worden opgenomen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. U kunt vakantieverlof maximaal één keer per jaar opnemen voor maximaal 10 dagen. Voor de aanvraag van het vakantieverlof heeft u dit formulier nodig in combinatie met een werkgeversverklaring.

Daarnaast bestaat er "Verlof wegens gewichtige omstandigheden". Hierbij moet u denken aan:

 • begrafenissen
 • bruiloften 
 • jubilea
 • sociale of medische omstandigheden
 • godsdienstige overtuiging en/of godsdienstige feesten

Voor de aanvraag van "Verlof wegens gewichtige omstandigheden" kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Er wordt geen verlof verleend voor:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • een weekendje weg
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al (of nog) vrij zijn
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte

Graag wijzen wij u op de wettelijke afspraken rondom leerplicht en het aanvragen van verlof (zie de uitleg hieronder). Met de invoering van het Verzuimregister op 1 april a.s. zullen wij deze regels en afspraken handhaven. Uitzonderingen op deze regels kunnen besproken worden met de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerde. Onze leerplichtambtenaar heet Arja de Bruijn en zij is te bereiken op a.de.bruijn@heerde.nl of via 06 - 11 03 27 83.

Vanuit het ministerie van Onderwijs zijn wij verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim digitaal door te geven. De melding komt terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) die de melding zal doorsturen naar de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. 

Wij zijn wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden:

• Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet de school opnieuw een verzuimmelding opvoeren.

• Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.

• Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

De volgende wettelijke afspraken zijn van kracht:

1. Vakantieverlof (artikel 11 onder f)
Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 11 onder f van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal twee maanden vooraf, aan de directeur van de school te worden aangevraagd.

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar);

Een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof:
Mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 11 onder g van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Enige voorbeelden van omstandigheden zijn:

a) Het voldoen aan een verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden maximaal 10 schooldagen;

b) Verhuizing = maximaal 1 schooldag;

c) Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad:

a. In Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag

b. In het buitenland maximaal 5 schooldagen;

d)  Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad maximaal 10 schooldagen;

e)  Overlijden van bloed- of aanverwanten:

in de 1e graad (maximaal 5 schooldagen);

in de 2e graad (maximaal 2 schooldagen);

in de 3e of 4e graad (maximaal 1schooldag);

f)  Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders maximaal 1 schooldag.

Het beschreven vakantieverlof en de gewichtige omstandigheden zoals hierboven beschreven, kunnen besproken worden met de directeur door het invullen van het formulier "Verlof".

Voor alle uitzonderingen op deze regels zullen wij u doorverwijzen naar de leerplichtambtenaar. 

Op ongeoorloofd verzuim staan boetes; zowel voor de ouders als voor de school. Als ouder loopt u de kans op een boete (€100,- per kind, per dag), maar ook als school lopen wij deze kans als wij verzuimen het ongeoorloofde verzuim te melden. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.